top of page
logga.png

SÖRGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

OM

IMG_0447_edited.jpg

Vi som bor i Sörgården har valt en form av boende som bygger på samverkan och eget arbete. Så byggdes husen en gång genom eget och gemensamt arbete. Fortfarande fungerar Sörgården på det sättet, och du är välkommen att vara med i vår gemenskap.

Husägarna i Sörgården är medlemmar i en förening vars formella namn är SÖRGÅRDENS SAMFÄLLIGHETS­FÖRENING. Du som har köpt ett hus i Sörgården har också köpt en andel om 10,000 kronor i samfällighetsföreningen.

Området präglas av samverkan, god grannsämja, lugn, ro och trygghet. Detta har vi uppnått bland annat genom att hålla området fri från motorfordons­trafik och till exempel genom Sörgårdens deltagande i Grannsamverkan.

Sörgården är kulturhistoriskt klassificerat (se information om K-märkningen från Statsbyggnadskontoret), vilket innebär restriktioner när det gäller förändringar i området.

Sörgården förvaltar anläggningssamfälligheten Sörgården ga:1 med bland annat gator inom området, parkytor, lekplatser, förråd och garage och områdets sophantering. Dessutom ansvarar Sörgården för distribution av värme, varm- och kallvatten samt eventuella reparationer av ledningar, som tillhör Sörgården, även om dessa finns inom husägarnas tomtmark eller under fastigheterna. 

Att bo i Sörgården

Som husägare i Sörgården betalar du de avgifter som fastställs av stämman. En förutsättning för att Sörgården ska kunna fullgöra sina åtaganden är att husägarna deltar i det gemensamma arbetet med underhåll och skötsel av området och följer de regler för området, som Sörgårdens föreningsstämma har fattat beslut om.

 

Ditt hus

Sörgården är kulturhistoriskt klassificerat (K-märkt), vilket innebär restriktioner när det gäller förändringar i området.

Om du vill bygga till ditt hus med t ex skärmtak, tänk på att det kan krävas bygglov. Du måste i så fall också ha intyg från grannarna och från Sörgården, som ju disponerar Sörgården ga:1 och därmed också är granne. Kontakta alltid Stadsbyggnadskontoret innan du sätter igång med något projekt. Var noga med att kontrollera exakt var vattenledningar och värmeledningar går i huset innan spikning och borrning ska utföras. Se till att värmerör under huset inte belastas. Inkommande rör under husmark, som går till respektive hus och fortsätter till nästa hus, ansvarar Sörgården för.

Meddela Sörgårdens styrelse om och när du ska koppla ur eller av element eller vatten för ombyggnad så att ansvariga för undercentralen blir medvetna om detta.

Om du sätter upp parabolantenn, placera den så diskret som möjligt. Om du är i behov av service eller reparation gällande TV- eller bredband tas kontakt med Peter Olofsson (kontakt i TV- och bredbandsfrågor gentemot Telia) som avgör hur ärendet behandlas vidare.

Stopp i avlopp

Får du stopp i avloppet, rådfråga Sörgårdens servicegrupp innan du kontaktar en rörmokare. Servicegruppen avgör om kostnaden ska betalas av husägaren eller Sörgården, beroende på var i systemet stoppet finns.

Gräsytor och vinterväghållning 

Underhåll och skötsel av gräsytor, gator, ledningar, lekplatser, garage med mera samordnas och utförs gemensamt av husägarna samt av entreprenörer. Klippning av gemensamma gräsytor, vinterväghållning och sopning av gator utförs av entreprenören Björn entreprenad, inhyrda av Sörgården. Varje husägare ska vid behov skotta och sanda utanför sitt hus. Sandlådor finns utplacerade i området. Husägaren ansvarar också för sin egen trädgårdsskötsel så att buskage och träd inte inverkar på gemensamma gångvägar eller gemensamma grönytor, läs vår gemensamma policy för våra grönytor. 

Gemensamt arbete - Städdagar

Särskilda städdagar, som Sörgårdens servicegrupp kallar till vår och höst, gäller alla utom de husägare, som i stället åtagit sig att regelbundet svara för andra arbetsinsatser. För större arbeten eller där det krävs särskild yrkeskunskap eller behörighet, anlitas entreprenörer.

Det är viktigt för vår gemensamma ekonomi att husägarna på detta sätt solidariskt deltar i Sörgårdens arbete. Om du får förhinder eller av andra orsaker inte kan delta i arbetsdagarna - anmäl detta så att du får möjlighet att delta i arbetet på annat sätt.

I månadsavgiften ingår en avgift för vår- och höst­städningen motsvarande ungefär 4 timmars arbete per tillfälle. För de som deltar vid städningen återbetalas denna avgift.

Vid garagen placeras vid höst- och vårstädningarna två av föreningen hyrda sopcontainrar. De är avsedda för avfall i samband med städdagarna. Om de inte är fulla vid städdagens slut får medlemmarna fylla på med eget avfall. Endast torra sopor, såsom emballage, förbrukade mindre föremål, trädgårdsavfall och dylikt får läggas i containern. Självklart får hushållssopor absolut inte slängas i denna container. OBS! Batterier, glödlampor, lysrör och elektriska apparater får inte slängas i dessa containrar. Vi blir påförda en extra avfallsavgift om sådant material återfinns bland brännbart material. Större föremål, som möbler och skåp, får heller inte slängas i containrarna.

Regler för parkering

I Sörgården ingår det en garageplats per fastighet avsedd för personbilar i ett av de fyra garagen. Endast kupé- och motorvärmare får anslutas till uttagen med tidur. Av säkerhetsskäl får garagen endast utnyttjas för bilar och biltillbehör, till exempel däck. I övrigt får garagen inte användas som förråd. Gästparkeringar finns utanför garagen. De är i huvudsak till för gäster till boende i Sörgården. Oavsett om man är boende i Sörgården eller är gäst, får parkeringen endast användas för personbilar klass 1 och klass 2, och för korttidsparkering, högst 24 timmar. Besökande ska använda ett tillfälligt parkeringstillstånd. Dessa får hämtas hos respektive husägare som besökaren ska besöka. Det är inte heller tillåtet att parkera lastbilar eller större skåpbilar i området eller på gästparkeringen. Inom bostadsområdet är all parkering absolut förbjuden! Lastning och lossning av bilar utanför husen är tillåten. Vid inaktivitet vid fordonet i högst sex minuter kommer p-böter att utdelas.

Endast i ett fåtal fall har Sörgårdens styrelse gett särskilt tillstånd till gatuparkering på grund av handikapp. 

Parkeringsförbudet är bland annat till för att inte hindra utryckningsfordon eller transporter i området. Sörgården samarbetar med Apcoa parking som bevakar parkeringen i området. Vid överträdelser ges bilägaren en kontrollavgift. Felparkerade bilar kan anmälas direkt till Apcoa på info@apcoa.se eller telefon 08-556 306 70.

Bilar ägda av boende i Sörgården ska vara försedda med en dekal, som visar att bilen tillhör en boende i området. Dekalen placeras på insidan i framrutan. Förlorade p-tillstånd och beställning av nya anmäls till parkering@sorgarden-spanga.se.

Trafik i området

Vägarna i området är körbara gångvägar. Bilar får därför endast köras in i området för nödvändiga transporter. Då gäller krypfart, d v s högst 10 km/tim. Dessa bestämmelser har fastställts av föreningsstämman dels för att skydda lekande barn, dels därför att vi som bor i Sörgården vill bo i en bilfri miljö.
 

Sophämtning

Husägarna tömmer sitt hushållsavfall i någon av behållarna vid de två sopstationerna som finns i området. I Sörgården använder vi matavfallssortering. De mindre kärlen vid sopstationerna är avsedda för matavfall som slängs i särskilda påsar avsedda för matavfall. När dina matavfallspåsar är slut kan nya hämtas i förrådet eller i plåtlådorna i garagen. De större kärlen vid sopstationerna är för övriga sopor. Det är viktigt att lägga enbart hushållsavfall i sopkärlen som är avsedda för det. Sådant som kan återvinnas läggs i återvinningsbehållare.

Den närmsta återvinningsstationen finns vid Spånga IP. 

Föreningslokalen

Vid det nedre garaget finns en föreningslokal med pentry. Lokalen utnyttjas av Sörgårdens medlemmar och för styrelsens sammanträden.

Husägare inom Sörgården kan också använda lokalen som möteslokal vid ideell, icke kommersiell verksamhet mot en mindre avgift. I fönstret till föreningslokalen finns ett anslag med information om regler och hur du hyr lokalen.

Förråd och spolplatta

Vid nedre garaget finns ett större och ett mindre förråd. Nyckeln till garaget går också till dessa förråd.

I det större förrådet finns större redskap för gemensamt bruk, till exempel skottkärror. De gräsklippare, som finns i detta förråd, får inte användas för privat bruk. Du får alltså inte klippa din egen gräsmatta med dessa gräsklippare.

I det mindre förrådet till höger om föreningslokalen finns bland annat en slang, som du kan använda när du tvättar bilen på föreningens spolplatta utanför nedre garaget. Oljebyte eller oljetömning får inte ske på spolplattan. Tvättning får inte ske vid utetemperatur under 0 grader.

Till sist...

Namnet Sörgården är en symbol för idyll och trivsel. Med gemensamma insatser har vi kunnat och kommer att fortsätta kunna skapa den trivsel vi alla vill ha till rimliga kostnader. Tack på förhand för din välvilja och din villighet att samarbeta med oss.

Karta Sörgården.jpg
bottom of page