top of page
logga.png

SÖRGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MÄKLARINFO FÖR

Om du säljer ditt hus, kom ihåg att meddela Sörgårdens styrelse så att styrelsen kan sköta sina åtaganden mot den nya ägaren. Lämna dessutom över övrigt material om huset och Sörgården som exempelvis skötselinstruktioner, ritningar, stadgar och verksamhetsberättelser till den nya ägaren.

Informera också den nya ägaren om hemsidan och vikten av att registrera sig för att få tillgång till löpande information om vad som händer i föreningen.

Kom ihåg att informera om områdets K-märkning, då det innebär restriktioner för ny- och tillbyggnad av fastigheterna i området!

Avgifter till Sörgården

Varje husägare betalar en månadsavgift till Sörgården. Avgiften betalas i förskott via bankgiro och ska vara Sörgården tillhanda senast det datum som angivits på inbetalningsavin.

I avgiften ingår:

  • värme, varm- och kallvatten,

  • sophämtning,

  • avgift till Telia

  • Internet 100Mb per sek, grundavgift för fast telefoni samt Telias TV-paket Stor

samt gemensamma kostnader för bland annat

  • undercentral för värme och vatten,

  • garage, gator, lekplatser, planteringar, gräsmattor, sopcontainrar i området och

  • administration.

Förseningsavgift tas ut om inte betalning sker i rätt tid. Månadsavgiften stäms av mot budget och förbrukning två gånger per kalenderår.

Sörgården tillhandahåller värme, varm- och kallvatten till fastigheterna. I månadsavgiften ingår en beräknad avgift baserad på tidigare års förbrukning. Om fastigheten bytt ägare, används medelförbrukningen för Sörgården.

Fjärravläsning görs 1/4, 1/10 och 1/1. Över- eller underskrids den beräknade förbrukning, debiteras eller krediteras husägaren. Beloppet överförs till nästa månad.

Varje husägare får en detaljerad redovisning av sin förbrukning.

Övriga avgifter

Utöver månadsavgiften till Sörgården betalar varje husägare egna avgifter för eventuell tomträttsavgäld, hushållsel och avgifter till Telia för tjänster utöver det som ingår enligt ovan, exempelvis samtalsavgifter och extra tevekanaler.

För mer information eller frågor angående avgifter i Sörgården kontakta vår kassör eller ordförande.

bottom of page