top of page
logga.png

SÖRGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STYRELSEN I

Styrelsen

Styrelsen i Sörgården består av 5 ledamöter och 2-3 suppleanter. Styrelsen ansvarar för att Sörgårdens gemensamma tillgångar sköts, underhålls och förnyas. De gemensamma tillgångarna är bland annat gator, lekplatser, gemensamma grönytor, sophantering, avloppsstammar, fjärrvärmesystem, elnät, garage, lokal och fiberkabel.

 

Från och med 2023-03-25 är styrelsens sammansättning:

Ordförande: Max Hagelstam

Sekreterare: Björn Sundblad

Ledamot: Sonya Demir

Ledamot: Haris Livak

Ledamot: Kulvinder Singh

Suppleant: Björn Erdal

Suppleant: Nanda Doraswamy

Suppleant: Sakina Zibari

Kontakta styrelsen på mail: styrelsen@sorgarden-spanga.se.

Sörgårdens organisation

Verksamhetsåret för föreningen följer kalenderåret.

Styrelsens arbete styrs av Sörgårdens samfällighetsförenings stadgar. 

 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som samman­träder varje år i april. Vid stämman i väljs styrelse och ordförande. Då fastställs även budget och debiteringslängd (avgiften) för samfälligheten och respektive fastighet.

 

Om du vill ta upp en fråga till behandling på stämman ska du anmäla detta genom att lämna in en motion till Sörgårdens styrelse senast 6 veckor före sammanträdet.

 

Styrelsen har en arvoderad servicegrupp till sitt förfogande. Servicegruppen ska löpande utföra planerade inspektioner av gemensamma områden och Sörgårdens tillgångar. I servicegruppen ingår Peter Olofsson och Rolf Karlsson.

Förutom servicegruppen, finns fler arbetsgrupper inom Sörgården. 

I elservicegruppen ingår Jonas Svensson och Ingemar Thorell.

Gröna gruppen arbetar med planering för våra gemensamma grönytor. 

För att delta i diskussioner om våra gemensamma angelägenheter - använd gärna våra Forum på medlemssidorna. De är enbart tillgängliga för medlemmarna genom inloggning. På medlemssidorna kan du även ta del av styrelsens protokoll, verksamhetsberättelser och andra gemensamma föreningsdokument.

I Sörgårdens valberedning ingår:

Michaela Mäkynen- Hedberg (sammankallade)

Scarlett Rueda Ståhl

Inga-Lill Evemar

Anne Pilgrim

Revisorer: 

Christer Axberg

Jonas Svensson

Revisors suppleanter:

Gunel Julin

Pura Maria De Byström

bottom of page