logga.png

SÖRGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STYRELSEN I

Styrelsen

Styrelsen i Sörgården består av 5 ledamöter och 2-3 suppleanter. Styrelsen ansvarar för att Sörgårdens gemensamma tillgångar sköts, underhålls och förnyas. De gemensamma tillgångarna är bland annat gator, lekplatser, gemensamma grönytor, sophantering, avloppsstammar, fjärrvärmesystem, elnät, garage, lokal och fiberkabel.

 

Från och med 2022-04-26 är styrelsens sammansättning:

Ordförande: Carina Ulvegren

Kassör: Nanda Doraswamy

Sekreterare: Björn Sundblad

Ledamot: Haris Livak

Ledamot: Hamza Görgülü

Suppleant: Anupam Arora

Suppleant: Sundos Khadim

Suppleant: Max Hagelstam

Kontakta styrelsen på mail: styrelsen@sorgarden-spanga.se.

Sörgårdens organisation

Verksamhetsåret för föreningen följer kalenderåret.

Styrelsens arbete styrs av Sörgårdens samfällighetsförenings stadgar. 

 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som samman­träder varje år i april. Vid stämman i väljs styrelse och ordförande. Då fastställs även budget och debiteringslängd (avgiften) för samfälligheten och respektive fastighet.

 

Om du vill ta upp en fråga till behandling på stämman ska du anmäla detta genom att lämna in en motion till Sörgårdens styrelse senast 6 veckor före sammanträdet.

 

Styrelsen har en arvoderad servicegrupp till sitt förfogande. Servicegruppen ska löpande utföra planerade inspektioner av gemensamma områden och Sörgårdens tillgångar. I servicegruppen ingår Peter Olofsson och Rolf Karlsson.

Förutom servicegruppen, finns fler arbetsgrupper inom Sörgården. 

I elservicegruppen ingår Anders Blom och Ingemar Thorell.

Gröna gruppen arbetar med planering för våra gemensamma grönytor. 

För att delta i diskussioner om våra gemensamma angelägenheter - använd gärna våra Forum på medlemssidorna. De är enbart tillgängliga för medlemmarna genom inloggning. På medlemssidorna kan du även ta del av styrelsens protokoll, verksamhetsberättelser och andra gemensamma föreningsdokument.

I Sörgårdens valberedning ingår:

Jonas Svensson (sammankallande)

Mary-Anne Högström

Mats Dufberg

Inga-Lill Evemar

Revisorer: 

Sonya Demir

Kulvinder Singh

Revisors suppleanter:

Marja Erdal

Gunnel Julin